Netwerken

Het versterken van ontwikkelmogelijkheden voor leraren gebeurt in de school, bovenschools en bij kennisinstellingen, individueel of collectief en via allerlei werkvormen zoals workshops, studiedagen, broedplaatsen, het samen onderzoek doen, lesson study-trajecten, professionele leergemeenschappen en netwerken.

Netwerk Amsterdamse HR-medewerkers

De HR-medewerkers in Amsterdam hebben zich verenigd in een schooloverstijgend netwerk om gezamenlijk te werken aan het zichtbaar maken en het versterken van de ontwikkelmogelijkheden van leraren. Ze hebben in een aantal bijeenkomsten kennis, ervaringen en inspiratie uitgewisseld. Vanaf 2020 wordt vanuit het project samen met hen gewerkt aan complexe vraagstukken. We noemen hier met name de ambitie om schoolontwikkeling en personeelsontwikkeling (loopbaanperspectieven en ontwikkelingsgerichte werkomgevingen) op elkaar af te stemmen. Op die manier willen we inkleuring geven aan het beroepsbeeld van de leraar. Hier komen vanaf 2020 twee trajecten uit voort: een loopbaanoriëntatietraject voor leraren en de ontwikkeling van een analyse-instrument op het gebied van bovenstaande thema’s voor scholen en besturen binnen het netwerk.

Netwerk Amsterdamse leidinggevenden en bestuurders

Voor het succesvol versterken van ontwikkelmogelijkheden van leraren en het vormgeven van doorlopende leerlijnen en loopbanen is samenwerking tussen alle betrokkenen een belangrijke voorwaarde. Graag willen we met leidinggevenden en bestuurders in gesprek over hun visie op dit onderwerp. Graag bespreken we met hen de mogelijkheden die zij zien vanuit hun rol als werkgever om een bijdrage te leveren aan het behoud van geïnspireerde leraren voor het Amsterdamse onderwijs. Meer nieuws volgt.

De krachten bundelen: doorlopend samen professionaliseren

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, verkent de mogelijkheden om samen met Amsterdamse scholen en lerarenopleidingen doorlopende professionalisering een vaste plek in de stad te geven. In 2020 is een denktank, bestaande uit vertegenwoordigers van scholen en lerarenopleidingen, driemaal bij elkaar gekomen om het hierover te hebben. De denktank boog zich over de vraag hoe zo’n duurzame samenwerking eruit zou kunnen  zien. Het resultaat van deze denktanksessies vind je hier. Op basis van deze uitkomsten werken we momenteel aan het ontwikkelen van pilots om doorlopend met elkaar met professionalisering aan de slag te gaan.

Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) bestaat uit twee samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen en kennisinstellingen in de stad Amsterdam: één voor de sector primair onderwijs (WOA PO), en één voor de sector voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (WOA VO/MBO).

Het doel van de WOA is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen en te verspreiden ter verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Primair Onderwijs: in de WOA PO doen leraren uit 7 schoolbesturen in de regio Amsterdam en onderzoekers en opleiders uit de kennisinstellingen UvA, HvA samen onderzoek naar thema’s als Diversiteit en Kansengelijkheid.

Voor meer informatie over de agenda, opbrengsten, clips en achtergrondliteratuur kunt u terecht bij het kennisknooppunt IAmEducation, http://woa.kohnstamminstituut.nl.

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs: de WOA VO/MBO is een samenwerking tussen de opleidingsscholen AcOA, ESPRIT, ROC van Amsterdam en de UvA en de HvA. De WOA VO/MBO houdt zich onder andere bezig met het onderzoeken en ontwerpen van samenhangende leerarrangementen die metacognitie en zelfregulatie door leerlingen bevorderen. Klik hieronder voor de eindproducten van 2019: