HR-leernetwerk voor het primair onderwijs

Als hr-professional  of schoolleider heb je een cruciale rol. Tevredener leraren betekent minder verzuim en meer binding met de school. Juist nu, in tijden van crisis, is het van belang om hier op in te zetten. Omdat juist nu leerkachten zich de vraag stellen of ze nog wel met plezier werken is het extra belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Ook met leraren waar het goed mee gaat. Om hen actief te ondersteunen bij het overdenken van hun loopbaan en energie te genereren. 

Stadsbrede samenwerking is hierin belangrijk. Daarom is er vanuit project Leraar in Amsterdan, een Kleurrijk  Beroep een leernetwerk voor hr-professionals opgericht. In dit leernetwerk zijn al 15 Amsterdamse besturen vertegenwoordigd. Er worden jaarlijks 5-6 bijeenkomsten georganiseerd.

Het conceptueel model van Marco Snoek, lector leren en innoveren van de HvA (beroepsbeeld van de leraar) zal centraal staan.

Dit netwerk wordt begeleid door Marius Bilkes van Hybride docent, een expert met verdiensten in het PO en VO. Het doel is dat dit netwerk na enige tijd zelfstandig verder gaat en de uitkomsten duurzaam boven-bestuurlijk inzet.

De komende periode focussen we ons binnen het leernetwerk op de volgende onderdelen:

  1. De leraar en talentontwikkeling: (voorlichting over) de positie van de leraar, het in kaart brengen van de verschillende loopbaanmogelijkheden, versterken eigenaarschap bij de leraar van eigen ontwikkeling;
  2. De schoolleider: de voorbeeldfunctie van de schoolleider, wat heeft de schoolleider nodig om de leraar te kunnen ondersteunen in talentontwikkeling, wat is ‘het goede gesprek’ precies en hoe wordt dat gevoerd;
  3. Het hr-leernetwerk zelf: het verder ontwikkelen en verduurzamen van het leernetwerk, het in kaart brengen van alle kennis en kunde binnen het netwerk, starten van processen om structureel kennis en kunde uit te wisselen.

Eerdere sessies waren op 23 maart en 20 april. Aansluiten is nog mogelijk. De volgende sessie is op 8 juni. Aanmelden kan via m.seinstra@ooada.nl