Leergang Ontwikkelingsgericht Leidinggeven

Haal het beste uit jezelf en je team, Community of practice voor team- en deelschoolleiders
Brigit Verbeek

Inleiding

Onderwijsvraagstukken van deze tijd vragen om een collectieve aanpak van leraren en leidinggevenden, waarbij we gezamenlijk eigenaar zijn om het best mogelijke onderwijs te verzorgen.
We zullen op teamniveau moeten differentiëren in de rollen die nodig zijn op het gebied van: didactiek, pedagogiek, zorg, ondersteuning van collega’s, curriculumontwikkeling et cetera. Aanwezige talenten moeten gezien benut worden. Dit om aandacht voor ontwikkelbehoeften van leraren, zodat zij geïnspireerd blijven voor de klas en behouden voor het onderwijs én ook om het stimuleren van leiderschap op alle lagen; gedeeld leiderschap.
Teamleiders spelen op het snijvlak van onderwijs/organisatieontwikkeling en personeelsbeleid een cruciale rol. Zij dragen verantwoordelijkheid voor 1. prestaties van teamleden, 2. teamontwikkeling en 3. organisatieontwikkeling. Team- en deelschoolleiders die zich op dit gebied ontwikkelen, koppelen organisatieontwikkeling aan personeelsontwikkeling. Zij werken aan processturing op teamniveau en het vormgeven van gedeeld leiderschap. Leiderschapsontwikkeling, in een dynamische interactie met het team nieuwe rollen ontwikkelen en strategisch HR vormgeven, dat is de basis van dit leertraject.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit team- of deelschoolleiders, die verantwoordelijk zijn voor teamontwikkeling en personeelsbeleid. Per school nemen het liefst twee leidinggevenden deel. Deelnemers onderschrijven de visie dat ontwikkelmogelijkheden van leraren zichtbaar en versterkt moeten worden en dat deze ontwikkeling samenhangt met hun eigen ontwikkeling in leiderschap.

Doel

Het centrale doel is: het beste uit jezelf en je team halen. Onderliggende doelstellingen zijn daarbij:
kunnen koppelen van organisatieontwikkeling aan personeelsbeleid
zicht krijgen op en leren vormgeven van gedeeld leiderschap
vaardigheden die teamprocessen stimuleren

Uitgangspunten

De leergang is ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten en ontwerpcriteria. De uitgebreide uitwerking van de ontwerpcriteria is te vinden op de website.

  • Congruentie
  • Focus op leerlingen en goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving
  • Focus op Amsterdam
  • Organiseren, creëren en teweegbrengen
  • Leren van en met elkaar
  • Ontwikkeling en leren is een proces
  • Een actieve community

Werkwijze

Het traject kent een inhoudelijke route en een procesgerichte route. We vormen een community of practice, een leeromgeving waarin de dagelijkse praktijk voorop staat, waarin de deelnemers kennis en ervaringen rondom een bepaald thema delen, met problemen en uitdagingen om leren gaan en zo hun vermogen om te handelen in de praktijk verbeteren.
Inhoudelijke route: de deelnemers werken met elkaar aan de opdracht om ontwikkelmogelijkheden voor leraren binnen het Amsterdamse onderwijs zichtbaar te maken en te versterken. Binnen deze opdracht komen vraagstukken en inhouden aan de orde m.b.t. teamontwikkeling, personeelsbeleid, leiderschap, communicatie, organisatieontwikkeling en veranderkunde. Daarnaast wordt er in de school aan een onderwijskundig vraagstuk gewerkt, waarbinnen de transfer van het geleerde in dit traject naar de eigen praktijk plaats kan vinden.
Procesgericht route: de deelnemers vormen met elkaar een team dat het beste uit zichzelf en elkaar haalt. Deelnemers participeren in elkaars context en aan relevante thema’s om zo het vermogen om te handelen in de praktijk te verbeteren. In de bijeenkomsten ervaren de deelnemers wat ze willen dat hun team ook ervaart. Procesgerichte ervaringen en vaardigheden staan centraal. Deze vaardigheden worden verder geoefend in de eigen school.

Opzet

Het traject in 2019-2020 bestaat uit een startdag, vier tweedaagse bijeenkomsten en een slotdag.
Dag 1: 12.00 uur lunch, 13.00 uur werken aan gezamenlijke opdracht, 16.00 uur dialoogsessie met gast, 18.30 uur themasessie door twee deelnemers en 20.00 uur diner.
Op dag 2 werken de deelnemers van 9.00 uur tot 16.00 uur aan eigen thema’s en vraagstukken onder begeleiding van procesbegeleiders die procesgerichte interventies doen.

Logistiek

Studiebelasting
160 uur, 80 uur contacttijd en 80 uur zelfstudie

De intake
De intake vindt plaats op locatie in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende.
De datum van de intake wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data
De leergang vindt plaats op 3 vrijdagen van 9 uur tot 17 uur.
De data zijn: 02-10, 29-01 en 25-06. Op vrijdag 4-12 vindt er in de ochtend of middag intervisie plaats.
De overige bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 12-20 uur en vrijdagochtend van 9-16 uur.
Die data zijn 19-11 & 20-11, 28-01 & 29-01, 18-03 & 19-03, 27-05 & 28-05.

Locatie
Ergens in omgeving Amsterdam, nog te bepalen

Kosten
Deelname is gratis
Voor de vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente aangevraagd worden.
NB: de verblijfskosten worden niet vergoed en apart in rekening gebracht.

Klik hier om de tekstflyer leergang Ontwikkelingsgericht Leidinggeven voor team- en deelschoolleiders te downloaden.


Aanmeldformulier

  • Bij de leergangen expert pedagogiek en expert didactiek meld je jezelf aan met collega('s). Let op: Je collega’s moeten zichzelf ook aanmelden.