Leergang Expert Pedagogiek

Expert pedagogiek in het Amsterdams VO, Leergang voor leraren
Jessy La Faille, Dubravka Knezic en Marieke Parijs

Inleiding

In een stad als Amsterdam waar thuiscultuur, straatcultuur en schoolcultuur aparte werelden kunnen zijn is de opvoedende rol van iedere docent cruciaal. Opvoeden is niet los te denken van het geven van een vak, laat staan mentoruur of mentorgesprekken.
Door in de veilige omgeving van de school met leerlingen te praten over prikkelende stellingen leren zij hun mening te formuleren, betrouwbare bronnen te raadplegen, naar elkaar te luisteren en respectvol op elkaars mening in te gaan. Deze belangrijke opvoedende taak van leraren hoort niet alleen bij filosofie, maatschappijleer en burgerschap maar laat zich inpassen in alle vakken.
Door het versterken van zijn opvoedende rol, versterkt de leraar het leren van leerlingen!

Doelgroep

De doelgroep voor de leergang zijn leraren in het Amsterdamse voortgezet onderwijs die:

  • de ambitie hebben om de eigen sensitiviteit voor verschillende waardensystemen te vergroten en het handelingsrepertoire om ermee om te gaan te ontwikkelen.
  • werkzaam zijn in bovenbouw en/of onderbouw met minimaal drie jaar onderwijservaring binnen het middelbaar onderwijs
  • die een persoonlijke ontwikkel-ambitie koppelen aan een ambitie ten aanzien van hun team en hun school, gericht op het vergroten van de ontwikkelkansen van de leerlingen binnen hun school.

Van belang is dat de schoolleiding de ambitie en leerbehoefte van de leraar deelt en ondersteunt. Gegeven de gerichtheid op het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de pedagogische opdracht binnen de school, is deze betrokkenheid van de leidinggevende van de deelnemende leraren van cruciaal belang. De leidinggevende en collega’s zullen daarom op verschillende momenten betrokken worden bij de leergang door de deelnemers en zeker bij de intake.

Doelen en opbrengsten

De leergang heeft de volgende doelen:

  • Vergroten van pedagogisch bewustzijn en pedagogische (dialogische) handelingsbekwaamheid in het werken met leerlingen.
  • Ontwikkelen van visie op innovatie aangaande de pedagogische taak van de schoolorganisatie in en met het team.
  • Versterken van kennisdeling aangaande de pedagogische taak van docenten en schoolorganisatie met relevante betrokkenen (ouders, andere scholen, externe contacten enz.).

Deze doelen vertalen zich in de volgende beoogde opbrengsten:

  • Op persoonlijk niveau: Aangetoonde groei van pedagogisch handelen in de omgang met leerlingen (individueel en groepsniveau) én in integreren daarvan in het lesontwerp.
  • Op schoolniveau: Zichtbare (voorgenomen) interventies om de pedagogische taak van de school als geheel te versterken.
  • Op Amsterdams niveau: deelbare producten die anderen (binnen de eigen school, het eigen bestuur of het Amsterdamse onderwijs) kunnen inspireren.

Werkwijze

De deelnemers werken met drie vaste begeleiders, die op afspraak aanwezig zijn, aan hun diverse opdrachten. De leergang kenmerkt zich door een dialogische procesmatige manier van werken en activerende didactiek: ‘learning by doing’. Het mes snijdt dan aan twee kanten: docenten ervaren zelf hoe een pedagogisch leerklimaat het leren bevordert en kunnen elementen ervan gebruiken in het ontwerpen van de leeromgeving van hun leerlingen. De docenten werken ook doelgericht aan het vergroten van hun body of knowledge. De begeleiders bieden een literatuurlijst aan met verplichte en facultatieve literatuur. Deelnemers gaan zelf ook op zoek naar voor hun leervragen relevante literatuur.

Opzet

De opleiding kent vier fases: Oriëntatie, Transformatie en creatie, Presentie en Presentatie en Assessment as Learning.

Leergang in schema

Logistiek

Studiebelasting
160 uur, 80 uur contacttijd en 80 uur zelfstudie

De intake
De intake vindt plaats op locatie in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende.
De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data
De leergang 2020-2021 vindt plaats op vrijdagen van 9 uur tot 16.30 uur.
De data zijn: 4-09, 2-10, 6-11, 4-12, 15-01, 5-02, 19-03, 9-04, 21-05, 18-06

Locatie
In Amsterdam, nog te bepalen

Kosten
Deelname is gratis
Voor de vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente aangevraagd worden.

Klik hier om de tekstflyer leergang expert pedagogiek te downloaden.