Leergangen

In september 2020 zijn er twee leergangen voor leraren en één traject voor teamleiders gestart. We geven hiermee een aanzet tot de concretisering van beroepsbeeld voor de leraar en de doorgaande professionalisering van starter tot expert.

Hieronder vindt u algemene informatie, een beschrijving per leergang.

Algemene informatie

Het gaat om leergangen die de Amsterdamse context als uitgangspunt hebben.
De leergangen zijn opnieuw gestart in september 2020 en lopen tot juni 2021, bestaan uit 10 dagen (op vrijdag) met tussendoor opdrachten om in de eigen school mee aan de slag te gaan. NB: het traject voor teamleiders wijkt deels af, zie hieronder bij beschrijving.

De doelgroep bestaat uit leraren of teamleiders met enkele jaren ervaring die zich professioneel willen ontwikkelen, die samen een bijdrage willen leveren aan team-/schoolontwikkeling en de opbrengsten willen delen met het Amsterdamse Onderwijs.

De intake met de deelnemers, de leidinggevende vindt plaats op locatie.
Deelname is gratis, de teambeurs (gemeente) kan ingezet worden voor vervangingskosten.
De leergangen zijn ontwikkeld door experts uit kennisinstellingen en scholen. De ontwikkelteams (trio’s) hebben collega’s gevraagd om input en feedback te krijgen op de opzet, de doelen, de thema’s en bronnen en de werkwijze. In 2019 en ook in 2020 werken we met drie ontwikkelteams en drie klankbordgroepen. We zoeken de samenwerking en willen beschikbare expertise optimaal benutten.

De investering voor de deelnemers is 160 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden en voor vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente Amsterdam benut worden.

Twee onderzoekers van de UvA hebben onderzocht of en hoe onze leergangen hebben bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder de deelnemers van vorig schooljaar. De twee onderzoekers hebben onder andere geconcludeerd dat de leergangen hebben bijgedragen tot meer arbeidssatisfactie, tot meer afwisseling in hun werk en meer vertrouwen in eigen kunnen. De resultaten van dit onderzoek vind je hier, een samenvatting van van de resultaten van het onderzoek lees je hier.

De verwachting is dat we de leergangen twee keer uitvoeren, daarna worden ze opgeleverd in vorm van overdraagbare producten. In 2021 verwachten we te starten met de ontwikkeling van nieuwe leergangen.

Beschrijving per leergang

Loopbanen en ontwikkeling, oriëntatie traject voor leraren

Het beroep van leraar is uitdagend, veelzijdig en dynamisch. Elke dag, elke klas en elke school is anders, en gedurende je carrière ontwikkel je je voortdurend, als mens en in je functie. Er is vaak veel meer mogelijk dan bij iedereen bekend is, een veelheid aan loopbaanperspectieven. Zeker in de grootstedelijke context van Amsterdam. Het nieuwe beroepsbeeld van de leraar laat zien dat voor elke ambitie een ontwikkelrichting bestaat. In dit traject kunnen leraren zich oriënteren op wie zij zijn, wat hun ambitie is en hoe zij zich in hun beroep kunnen doorontwikkelen. Het traject met drie bijeenkomsten start eind januari 2021. Lees verder

Expert pedagogiek & didactiek

Zelden is het werk en de werkomgeving van een leraar zo snel en drastisch veranderd; van een klaslokaal met stuiterende, aandachtige of zwetende pubers naar ‘steriele’ lessen via teams, google meet of zoom. Pedagogisch-didactisch handelen is geen sinecure, maar met een scherm ertussen lijken de uitdagingen versterkt. Zeker in de grootstedelijke omgeving met zijn diverse leerlingpopulatie. Dat vraagt om een verkenning van nieuwe kennis en handelingen, maar wellicht ook om een verdieping van het reeds bekende. De leergang expert pedagogiek & didactiek biedt deze verkenning en verdieping.  Lees verder

Leiderschap van leraren

Wil je – naast het lesgeven aan leerlingen – een meer actieve rol bij de ontwikkeling van je team en/of je school? Wil je meer betekenen met en voor collega’s als het gaat om onderwijsverbetering en onderwijsontwikkeling? Wil je samen met collega’s op zoek gaan naar nieuwe manieren om de kansen van leerlingen te vergroten? Dan is de leergang Leiderschap van Leraren wellicht iets voor jou en hopen we dat dat je je met collega’s aanmeldt voor deze leergang. We bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en versterken van je eigen leiderschap, bij het vormgeven van verandertrajecten en bij het stimuleren van gedeeld leiderschap binnen je team en/of school. Lees verder

Ontwikkelingsgericht leidinggeven

Ben je team- of deelschoolleider en wil je meer uit je team en jezelf halen? Streef je naar meer gezamenlijke verantwoordelijkheid in je team voor het realiseren van onderwijskundige en andere doelen en wil je leraren individueel en collectief ondersteunen in hun ontwikkelmogelijkheden? Ben je daarnaast benieuwd naar andere vormen van samenwerken, personeelsbeleid en leiderschap en wil je samen met anderen werken aan het versterken van ontwikkelmogelijkheden voor Amsterdamse leraren? Dan is deelname aan dit traject wellicht iets voor jou en hopen we dat dat je je met collega’s aanmeldt. We gaan samen aan de slag met een inhoudelijke én procesgerichte aanpak en doen dat tijdens vier tweedaagse bijeenkomsten en 3 losse dagen. Lees verder